REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "Renox"

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy „Renox” prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe „RENOX”, Mirosław Wielechowski – Spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Sokolej 4, 11-041 Olsztyn, numer  KRS: 0000075928, numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-020-31-85, REGON: 510560750, tel. +48 89 523 91 52,e-mail: sklep@renox.pl (zwane dalej również: RENOX).
 2. Sklep Internetowy „Renox” umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z Towarami RENOX oraz Produktami innymi niż Towary np. usługi, promocje.
 3. Sklep internetowy „Renox” pozwala na zapoznanie się z cenami i dostępnością Produktów, oraz pozwala na zawarcie Umowy Sprzedaży i umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary.
 4. W sklepie zamieszczane są Treści na zasadach określonych w Regulaminie. 
 5. RENOX udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownicy korzystający ze Sklepu Internetowego „Renox” zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

 

§2.

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenia:

 1. Użytkownik–osoba lub podmiot korzystająca ze Sklepu internetowego „Renox”, w szczególności poprzez założenie i korzystanie z Konta.
 2. Kupujący - Użytkownik, podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towar lub zawierający umowy świadczenia usług dotyczącą Produktów innych niż Towary, w Sklepie internetowym „Renox”, będący osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu internetowego „Renox”.
 3. Sprzedający/Usługodawca -Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe „RENOX” Mirosław Wielechowski – Spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Sokolej 4, 11-041 Olsztyn, numer KRS: 0000075928, numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-020-31-85, REGON: 510560750, tel. +48 89 523 91 52, e-mail: sklep@renox.pl.
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zmianami), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do Konsumenta mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zmianami), zwanej dalej ustawą o prawach konsumenta.Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących konsumentów, również do osób nie będących konsumentami, w rozumieniu powyżej wskazanej definicji Konsumenta, postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta będą miały zastosowanie również do tych osób, jednakże wyłącznie w zakresie nakazanym takimi przepisami prawa.
 5. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usługi w ramach Produktów innych niż Towary uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego „Renox” poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie internetowym „Renox”, w sposób umożliwiający RENOX identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usługi w ramach Produktów innych niż Towary, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
 6. Towar - rzecz ruchoma w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowiąca asortyment Sklepu internetowego „Renox”.
 7. Produkt - Towar oraz nie będący Towarem asortyment Sklepu internetowego „Renox”, w szczególności usługi, które Użytkownik może nabyć w Sklepie internetowym „Renox”.
 8. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usługi transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.
 9. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika.
 10. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych na stronie Sklepu internetowego „Renox”, których Użytkownik udzielił RENOX podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie telefonicznie lub w formule „gość”.
 11. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.
 12. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie internetowym „Renox” oraz w systemie teleinformatycznym RENOX,z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary lub zamieszczać oraz uzyskiwać dostęp do treści dotyczących:
 • danych Użytkownika 
 • składanych przez niego Zamówień 
 • zawieranych Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usługw ramach Produktów innych niż Towary.
 1. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez RENOX w Sklepie internetowym „Renox”, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.
 2. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie), która może być automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny RENOX,na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie internetowym „Renox” lub za pośrednictwem konsultanta, określająca:
 • szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar;
 • miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usługi w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świadczenia;
 • formę płatności ceny za Produkt.

 1. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu, niezależnie od tego, czy wszystkie te zasady zawarte zostaną bezpośrednio w treści Regulaminu, czy też wynikały będą z innych dokumentów, informacji, oświadczeń RENOX, udostępnionych Użytkownikom.
 2. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie internetowym „Renox” lub podał konsultantowi) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. 
 3. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), zwanej dalej ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.
 5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu internetowego „Renox” lub rozmowy telefonicznej/mailowej z osobami uprawnionymi po stronie Sprzedającego. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi na skutek przyjęcia przez Sprzedającego oferty jaką Kupujący składa w zakresie Towarów dostępnych w Sklepie internetowym „Renox”:
 • Doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu(po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie internetowym „Renox”) Potwierdzenia Zamówienia oznacza przyjęcie oferty przez Sprzedającego i zawarcie Umowy Sprzedaży (nie dotyczy to zawierania Umowy Sprzedaży poprzez telefon). 
 • Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść potwierdzonego przez Sprzedającego Zamówienia oraz postanowienia dotyczące Umowy Sprzedaży zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 • Inne postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. 
 • Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku winna być interpretowana.
 1. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez RENOX, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotycząca prowadzenia Konta i umożliwiająca:
 • wybór i zakup Towaru od Sprzedającego;
 • zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar;
 • zamieszczenie Treści w Sklepie internetowym „Renox”,  w tym- jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter.
 1. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną, pochodzące od RENOX, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu RENOX.

 

§3

TOWARY

 1. Sklep internetowy „Renox” udostępnia Kupującym możliwość zapoznania się z Towarami RENOX oraz zachęca Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie tych Towarów.
 2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym „Renox” są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym „Renox” może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników. 
 3. Zakładki lub podstrony Sklepu internetowego „Renox” zawierające opisy Towarów, ogłoszenia, reklamy, cenniki, a także inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym „Renox” nie stanowią oferty, lecz za propozycję zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

§4

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja Konta:
 • Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie internetowym „Renox”) poprzez wprowadzenie przez Użytkownika,wymaganych przez RENOX, prawdziwych danych, w tym danych, które mogą stanowić dane osobowe, obejmujących: nazwę Użytkownika, w tym przypadku osób fizycznych imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika – stanowiący przyszły Login Użytkownika, oraz jego numer telefonu i adres, w tym adres dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary, a w przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest np. otrzymaniem faktury, również inne dane niezbędne w szczególności do prawidłowego wystawienia faktury, w tym dane adresowe oraz w odniesieniu do Użytkownika będącego przedsiębiorcą – numer NIP.
 • W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło.
 • Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru) Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli. 
 • Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych Użytkownika przez RENOX w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez RENOX osobom trzecim danych Użytkownika, w tym danych osobowych, w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu internetowego „Renox”, oraz Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. 
 • Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta – brak podania tych danych uniemożliwi rejestrację Konta.
 1. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „gość”, zgodnie ust. 10-11 poniżej, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a RENOX umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi.
 2. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu internetowego „Renox”. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż raz w tygodniu.
 4. Umowa o świadczenie usług dotycząca Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi może ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez wskazania przyczyn, z zastrzeżeniem iż oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie pismem na właściwy adres, lub w postaci wiadomości e-mail, przesłane na adres e-mail stanowiący Login Użytkownika. 
 5. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi następuje po upływie okresu wypowiedzenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi.
 6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, zostają anulowane.
 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla RENOX oraz osób trzecich, którym RENOX przekazał te informacje w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień.
 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary, zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie RENOX, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem § 9.Regulaminu.
 9. Formuła „GOŚĆ” –wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego „Renox” w formule „gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie internetowym „Renox”) poprzez wprowadzenie przez Użytkownika, wymaganych przez RENOX,prawdziwych danych, koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane Użytkownika obejmujące nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz adres, w tym adres dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary, a w przypadku gdy Użytkownika zainteresowany jest otrzymaniem faktury również odpowiednie dane adresowe i w odniesieniu do Użytkowników będących przedsiębiorcami numer NIP, które to dane mogą stanowić dane osobowe Użytkownika. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odpowiednią Klauzulę. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary jest zgoda na Klauzulę, o której mowa w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu Regulaminu, dotyczącą przetwarzanie danych. Użytkownik korzystający ze Sklepu internetowego „Renox” w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.
 10. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a RENOX nowej umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa Sprzedaży lub umowa świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary, zawarta w związku z danym Zamówieniem, zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towary.
 11. Telefonicznie - poprzez telefoniczny kontakt Użytkownika z RENOX. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się uprzednio z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie podać konsultantowi swoje dane, w tym dane osobowe, w zakresie odpowiadającym zakresowi przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz oświadczyć, iż znana mu jest treść Regulaminu i Polityki Prywatności i ją akceptuje, w tym akceptuje Klauzulę, o której mowa w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu Regulaminu, dotyczącą zgody na przetwarzanie danych. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe Zamówienie”. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla Zamówienia złożonego z wykorzystaniem formuły „gość”, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Regulaminu właściwych dla formuły „gość”.

 

§5

SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIE

Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób: 

 1. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
 2. z wykorzystaniem formuły „gość” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie internetowym Renox” oraz zachowania innych wymogów wskazanych niniejszym Regulaminem dla formuły „gość”, lub
 3. telefonicznie - w sposób opisany w § 4 ust. 12 Regulaminu i następnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku gdy Zamówienie składane jest telefonicznie przez Użytkownika będącego Konsumentem, RENOX podczas rozmowy, informuje go o celu kontaktu jakim jest zawarcie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług w ramach Produktów innych niż Towary, jak również podaje dane identyfikujące RENOX.W przypadku składania Zamówienia telefonicznie, RENOX podaje Użytkownikowi, będącego Konsumentem, w szczególności informacje dotyczące:
 • głównych cech świadczenia, z uwzględnieniem cech Towaru bądź usługi świadczonej przez Sprzedającego;
 • sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
 • danych identyfikujących Sprzedającego, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z RENOX;
 • łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia a;
 • sposobu i terminu zapłaty;
 • sposobu i terminu spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu);
 • kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, w tym kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnienia i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobu ich realizacji;
 • czasu trwania umowy lub sposobu i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony;
 • mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – w tym zakresie RENOX informuje, iż NIE ZGADZA się na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów. Niezależnie od tego, w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami prawa, RENOX niniejszym wskazuje link do europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR):ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedający wskazuje również, że informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 15.00 oraz soboty i w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu internetowego „Renox” oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu internetowego „Renox” odbywała się będzie planowo jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu internetowego „Renox” lub kontakt telefoniczny:
 • wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub Produkt inny niż Towar, poprzez dodanie go do Koszyka;
 • wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie internetowym „Renox”, albo wybiera miejsce Dostawy Towarów lub miejsce świadczenia usługi (w ramach Produktów innych niż Towar) i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, lub miejsca świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar są wskazane przy Produkcie, jednakże w tym zakresie RENOX nie świadczy usług związanych z Dostawą Towaru, tylko udostępnia możliwość skorzystania przez Użytkownika z usług podmiotów, które świadczą takie usługi;
 • wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie internetowym „Renox” lub w sposób dostępny u Sprzedającego, w razie wyboru odbioru Towaru u Sprzedającego, przy czym RENOX informuje, że nie świadczy usług związanych z dokonywaną przez Użytkownika płatnością, tylko udostępnia możliwość skorzystania przez Użytkownika z usług podmiotów, które świadczą takie usługi;
 • weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów lub Produktów nie będących Towarami, miejsce dostawy/odbioru, świadczenia Produktu lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt, a także cenę za Dostawę Towaru oraz dokonuje wyboru formy płatności;
 • potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Klauzul/Klauzuli;
 • Zaznacza opcję „Zamawiam. Z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia konsultantowi wiąże się z obowiązkiem zapłaty, co oznacza złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zakupu Towaru lub nabycia Produktu nie będącego Towarem.

§6

WARUNKI PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru –„dostawa na adres”, zobowiązany jest podać następujące prawdziwe dane: nazwę, co może oznaczać obowiązek podania imienia i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby/zamieszkania, adres miejsca dostawy lub miejsca świadczenia- w tym ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj (z ograniczeniem do państw należących do Unii Europejskiej), w przypadku, gdy dostawa miałaby być realizowana poza granice Polski.
 2. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru –„odbiór w siedzibie RENOX”, zobowiązany jest podać następujące prawdziwe dane: nazwę, co może oznaczać obowiązek podania imienia i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby/zamieszkania.
 3. Koszty związane z Zamówieniem są dostępne do wglądu Użytkownika, przed złożeniem Zamówienia, w zakładce Koszyk.
 4. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego oraz dostępność usług, w tym usług podmiotów trzecich, niezbędnych dla realizacji danego Zamówienia.
 5. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usługi w ramach Produktów innych niż Towar, tj. do chwili otrzymania od Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki pocztą elektroniczną lub telefonicznie: 
 • poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości -Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone
 • zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usługi w ramach Produktów innych niż Towary, zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą, Potwierdzoną przez Zamawiającego, częścią tego Zamówienia -w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone.
 1. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części, Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 2. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego „Renox” potwierdza przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,na adres e-mail stanowiący Login Kupującego, możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, lub miejscu świadczenia usługi w ramach Produktów innych niż Towar, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Kupującego Potwierdzenie Zamówienia.
 3. W przypadku Zamówienia złożonego telefonicznie, po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia, Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu dodatkowe oświadczenie Użytkownika potwierdzające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, pocztą lub pocztą elektroniczną. W takim wypadku, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedającemu tego dodatkowego oświadczenia Użytkownika, potwierdzającego wolę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony, w dacie zawarcia danej umowy jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana pocztą elektroniczną (e-mail) jako Potwierdzenie Zamówienia wraz z treścią Regulaminu, w tym jego Załączników.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego, Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”) przez Sprzedającego. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, zaś do Umów Sprzedaży zawartych telefonicznie, dodatkowo zastosowanie ma tryb  opisany w ust. 9, powyżej.
 6. RENOX nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
 7. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia za pośrednictwem Konta oraz e-mail, Użytkownik może być również informowany, przez Sprzedającego, o bieżącym statusie Zamówienia, za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie.

 

§7

PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. RENOX podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego „Renox”.
 2. RENOX jest uprawniony w każdym czasie, zawiesić lub zakończyć działanie Sklepu internetowego „Renox”.

 

§8

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE USŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik zobowiązany jest do: 
 • korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego „Renox”;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym „Renox” niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
 • korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
 1. Użytkownik ma prawo powiadomić RENOX o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 2. Użytkownik ma prawo powiadomić RENOX o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego „Renox” oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.
 4. Wszelkie pytania lub zastrzeżenia w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego „Renox”, Użytkownik powinien zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do RENOX powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez RENOX do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach RENOX można znaleźć w Sklepie internetowym „Renox” lub uzyskać je telefonicznie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego „Renox” nie będzie:
 • naruszał Regulaminu;
 • podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
 • naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych RENOX, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
 • dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta, obowiązków wynikających z Regulaminu, RENOX, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym oświadczenie RENOX o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało doręczone Użytkownikowi pismem na właściwy adres, lub w postaci wiadomości e-mail, przesłane na adres e-mail stanowiący Login Użytkownika.

 

§9.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument (a także inna osoba, do której na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się w tym zakresie przepisy ustawy o prawach konsumenta), który w ramach Sklepu internetowego „Renox” zawarł umowę na odległość(co dotyczy zarówno usługi o świadczenia usług dotyczącej Usługi, jak i Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług w ramach Produktów innych niż Towary), może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres RENOX lub adres poczty elektronicznej RENOX, wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się – w odniesieniu do Umowy Sprzedaży – od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś – w odniesieniu do pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. RENOX niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, przesyła Konsumentowi wiadomością elektroniczną (e-mail), potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia Konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą. 
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Spzrzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. RENOX dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny ustalony z RENOX sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. RENOX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru/Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu, przy czym Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się w takim przypadku proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
 • umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy do Kupującego;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Konsumentowi;
 • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy. Pouczenie to stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§10.

REKLAMACJE

 1. RENOX odpowiada wobec Użytkownika na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, z zastrzeżeniem że w przypadku Kupujących nie będących Konsumentami, odpowiedzialność RENOX z tytułu rękojmi jest wyłączona, zgodnie z postanowieniami art. 558 Kodeksu cywilnego.
 2. RENOX nie udziela gwarancji jakości na Towary/Produkty Sklepu internetowego „Renox”. W przypadku, gdy gwarancji jakości dla danego Towaru/Produktu udzielił jego producent lub inny podmiot, RENOX wraz z tym Towarem/Produktem przekazuje Kupującemu posiadane informacje o warunkach takiej gwarancji producenta lub innego podmiotu.
 3. W przypadku, gdy Towar/Produkt nabyty przez Konsumenta w Sklepie internetowym „Renox”, jest niezgodny z umową lub posiada wady, Kupujący winien o tym zawiadomić Sprzedającego oraz dostarczyć reklamowany Towar/Produkt do Sprzedającego na adres:Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe „RENOX”, Mirosław Wielechowski - Spółka komandytowa, ul. Sokola 4, 11-041 Olsztyn.
 4. Konsument składa reklamację pisemnie lub za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail), na adres Sprzedającego wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Konsument winien przesłać Sprzedającemu wszelkie dodatkowe informacje mające wpływ na rozpatrzenie reklamacji, w tym dane dotyczące Zamówienia, wraz z datą Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, której dotyczy reklamacja Konsumenta, oraz szczegółowy opis zgłaszanych przez Konsumenta niezgodności lub wad, ze wskazaniem okoliczności ich ujawnienia.
 5. Sprzedający odpowiada na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).
 6. W przypadku, gdy gwarancji jakości dla danego Towaru/Produktu udzielił jego producent lub inny podmiot i Kupujący korzysta z uprawnień wynikających z takiej gwarancji jakości, winien postępować zgodnie z warunkami tej gwarancji. W takim przypadku Kupujący winien kierować zgłoszenie reklamacyjne bezpośrednio do podmiotu, który udzielił gwarancji jakości. 
 7. Sprzedający informuje, że gwarancja jakości udzielona na Towar/Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym Kodeksem cywilnym, przy uwzględnieniu wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 8. Sprzedający informuje, że w przypadku, kiedy opakowanie Towaru/Produktu dostarczonego przez firmę kurierską budzi wątpliwości Kupującego, w szczególności jest ono uszkodzone, Kupujący może skorzystać z roszczeń wobec podmiotu świadczącego usługę dostawy. W tym celu należy natychmiast zgłosić ten fakt doręczycielowi/kurierowi i sporządzić z nim protokół zawierający opis uszkodzeń paczki w transporcie oraz powiadomić RENOX o zaistniały zdarzeniu, w tym o fakcie złożenia reklamacji firmie dokonującej dostawy.
 9. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie transportowe Towaru/Produktu po odbiorze przesyłki i jej otwarciu, winien złożyć reklamację wraz z odpowiednim protokołem do firmy dokonującej dostawy Towaru/Produktu. Takiej reklamacji Kupujący winien dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu (7) dni od odbiory przesyłki.

§11.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników, w zakresie korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego „Renox” oraz zawierania za jego pośrednictwem umów, tj. Umów Sprzedaży, umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi, w tym - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę - usługi dostarczania Użytkownikowi Newsletter, umów o świadczenie usług w ramach Produktów innych niż Towary oraz obsługi tych umów – jest RENOX – Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe „RENOX”, Mirosław Wielechowski - Spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Sokolej 4, 11-041 Olsztyn, numer KRS: 0000075928, numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-020-31-85, REGON: 510560750 (zwane dalej, w tym zakresie również: Administratorem). Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO.
 2. Administrator wskazuje do kontaktów w sprawie danych osobowych telefon: 89 523 91 52 oraz adres poczty elektronicznej: darek.o@renox.pl
 3. Dane osobowe pozyskane zostały przez Administratora w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego „Renox” i będą przetwarzane w następujących celach: 
 • udostępniania usług, w tym Usługi i pośrednictwa w zawieraniu umów, tj.Umów Sprzedaży, umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi,w tym - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę - usługi dostarczania Użytkownikowi Newsletter, umów o świadczenie usług w ramach Produktów innych niż Towary i obsługi tych umów oraz obsługi zawartych umów,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym odszkodowań, 
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w których lub w związku z którymi Administrator będzie zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika,
 • udzielania odpowiedzi w korespondencji z Użytkownikiem, w tym na żądania, wnioski lub skargi.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika: 
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RENOX – administratorze danych (Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO), 
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RENOX – administratora danych (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pozyskane od Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane: 
 • podmiotom, którym Administrator powierzył ich przetwarzanie i przetwarzającym te dane na zlecenie Administratora, 
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 1. Dane Użytkownika nie będą przekazane do państw trzecich. 
 2. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, przy czym okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest ustalany w oparciu o następujące kryteria: 
 • czas obowiązywania umowy, 
 • przepisy prawa, nakładające na RENOX – administratora danych, obowiązek przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez określony czas, 
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora, w tym wynikający z terminów przedawnienia roszczeń. 
 1. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do: 
 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych przez RENOX – administratora danych, 
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w zakresie przetwarzania przez RENOX – administratora danych, danych osobowych Użytkownika, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RENOX – administratora danych lub na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. Administrator informuje, że w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody Użytkownika – Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego „Renox”, zawierania za jego pośrednictwem umów oraz korzystania z Usługi.
 4. Administrator informuje, że stosuje system zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz profilowania w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 5. Sklep używa ciasteczek do zapisania informacji o sesji i produktach dodanych do koszyka

§12.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego „Renox” chroniona jest prawem autorskim. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego „Renox” jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody RENOX: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego „Renox”, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

§13.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Użytkownik, żeby korzystać ze Sklepu internetowego „Renox” musi posiadać:

 1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci teleinformatycznej – Internet;
 2. konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. przeglądarkę internetową

§14.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://sklep.renox.pl
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. RENOX dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RENOX informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) lub innej formie uzgodnionej przez strony, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego „Renox”.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umów o świadczenie usług dotyczących Usługi, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umów Sprzedaży, których stroną nie jest Konsument, jest Sąd miejscowo właściwy według siedziby RENOX.
 5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. RENOX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany danych RENOX, zmiany zasad funkcjonowania Sklepu internetowego „Renox”, zmiany zasad zawierania umów oraz ich realizacji, a także z innych ważnych powodów, mających wpływ na zasady korzystania ze Sklepu internetowego „Renox” oraz dotyczących umów lub usług, a także w przypadkach, gdy konieczność takiej zmiany wynika z obowiązujących przepisów prawa, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z czternastodniowym (14 dni) wyprzedzeniem przed dniem, w którym te zmiany mają zacząć obowiązywać. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie również w wyraźny sposób umieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego „Renox” oraz przesłana na adres e-mail stanowiący Login Użytkownika. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację aktualnego Regulaminu w trakcie składania Zamówienia.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi z zachowaniem czternastodniowego (14 dni) okresu wypowiedzenia.Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o tych zmianach) i Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług dotyczącej Usługi w najbliższym terminie wypowiedzenia (art. 3841 Kodeksu cywilnego).
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Logowanie Lub Reset hasła